G-2SS5KDXDJ9.

HĐ Chuyển Nhượng, Mua Bán, Tặng Cho Tài Sản